Prosjektet

Teater i Matematikk | TIM

I dagens samfunn er kompetanse i matematikk ansett som en av de største utfordringene for selvrealisering både på samfunnsnivå og på personlig nivå. Språkkunnskap er et prioritert område for utdanningssamarbeid i EU. Det er et vanlig mønster i et klasserom at kommunikasjonen domineres av lærere som stiller spørsmål og vurderer elevenes svar. Dette fører ofte til at elevene blir passive og engstelige lyttere. Det er likevel enighet om at samarbeid skaper et godt læringsmiljø og at studenters aktive deltakelse og tenkning legger grunnlag for en mer produktiv og skapende virksomhet i klasserommet.

Hensikten med “TIM – Teater i Matematikk” er å møte de største hindringene med undervisning og læring av matematikk på EU-nivå. Målet er å bidra til å forbedre matematikkundervisning og læring i matematikk ved å utvikle en ny metodikk – TIM-metodologien – for undervisning i matematikk ved hjelp av teaterverksteder og drama.

Prosjektet blir gjennomført av COREP – Social and Community Theatre Centre of the University of Turin (IT), Høgskulen på Vestlandet – HVL (NO), Technical University of Crete (GR), ASTA Theatre Company (PT) og DORS – Regional centre of documentation for health promotion (IT).

En Ny Metodikk

Prosjektet vil utvikle metodologien TIM ved å utdype og kombinere to eksisterende tilnærminger: “Mathemart – Spill med matematikk i teaterverksted” og “Prosessdrama – Endring av kommunikasjonsmønster i matematikkundervisning”.

Mathemart er en ny tilnærming som består av å undervise i matematikk gjennom metodikken til Social and Community Theatre (SCT) ved Universitetet i Torino. Mathemart bruker SCTs metoder til å involvere studenter og elever i matematiske spill ved hjelp av øvelser, teateraktiviteter og drama: det er en helhetlig tilnærming som inkluderer sinn og kropp, kreativitet og engasjement. Denne performative tilnærmingen gir en kreativ, lekpreget og tillitsfull atmosfære som gjør det mulig for elever å utforske og utfolde seg fritt, og uten en streng bedømmelse av rett og galt.

Bruk av prosessdrama for endring av kommunikasjonsmønster i matematikk med spesielle rollekategorier er utviklet av HVL med partnere (UIT, Nord universitet-Nesna og Rothaugen skole).

Denne tilnærmingen til prosessdrams tar sikte på å forandre et lærerdominert kommunikasjonsmønster ved å introdusere og utforske roller og rollekategorier (nysgjerrigper, skeptiker, autoritet og mekler) for å skape mer elevaktive læreprosesser. Her vektlegges evnen til å identifisere seg med en annens rolle, og å kunne endre rolle og perspektiv i spill. Formålet er å utforske kvaliteter og utfordringer ved ulik argumentasjon både i drama og matematikk, i stedet for en begrenset søken etter rette svar.

TIM-metodologien vil bli utviklet med tanke på de 4 samarbeidslandenes utdanningssystem for å få et fleksibelt og tilpasningsdyktig verktøy for den aktuelle nasjonale og regionale konteksten. I håndboken (manualen) vil det bli beskrevet potensial for tilpasning til ulike kontekster og nivå av leseferdighet hos elevene i aldersgruppen 8-14 år.

Prosjektets Resultat

I tillegg til TIM-metodologiens manual vil prosjektet produsere andre læringsresultat gjennom: e-læringsplattform, en rekke sceniske konferanser og vitenskapelige artikler. TIMs e-læringsplattform gir brukerne tilgang til resultatene fra prosjektet via digitale format, slik at de kan dele og utveksle digitale læringsressurser i forhold til metodikken. De sceniske konferansene vil ta for seg temaet “Frykt for matematikk” og vil bli gjennomført og vist til minst 600 interessenter (lærere, politikere, spesielt interesserte, osv.). Det deltar 4 skuespillere (en fra hvert land) i utarbeidelsen av forestillingen, og disse vil opplært til å gjennomføre en interaktiv forestilling i eget land. Forskerne som er involvert i prosjektet vil produsere fire vitenskapelige artikler om TIM-metodologien, og om resultat fra aktivitetene som gjennomføres i løpet av prosjektet.

Mål

Målgruppen for prosjektet er lærere og lærerstudenter. Det vil utvikles en spesiell TIM-opplæring av lærere: 20 instruktører, fem fra hvert land vil bli opplært i å formidle TIM-metodikken og deretter vil minst 400 lærere bli opplært i denne metodikken. Prosjektet vil fokusere på lærerutdanningen for å nå det sekundære målet, som er å nå flest mulig studenter og elever takket være lærernes multiplikatorvirkning. Det forventes at minst 16.000 studenter i Europa vil kunne oppleve TIM-metodologien det første året etter prosjektets slutt. Etter at prosjektet er avsluttet vil gruppen på 20 instruktører kunne fortsette opplæring av lærere i sitt eget land med støtte fra skolene som er involvert i prosjektet. Vi forventer ved prosjektets slutt å kunne tilby opplæring i TIM-metodologien ved institusjoner og universitet i hvert av de fire landene som deltar i prosjektet.

E-læringsplatform

E-læringsplattformen vil være et virtuelt møtested hvor fagpersoner kan utveksle erfaringer, meninger og materiale ved å bruke ressursbanken. Dette vil være et sted som gjør det mulig å dele kunnskap om TIM. Dette vil forbedre matematikkundervisning og fremme utviklingen av et fagfelleskap mellom/med fagfolk som benytter TIM, utveksling av kunnskap og spredning av ideer, metodikk og verktøy gjennom sine nettverk. En slik syklus av faglig kunnskapsdeling vil gi materielle forbedringer i klasserommene, og etter hvert som kvaliteten på undervisningen forbedrer vil studentene indirekte dra nytte av prosjektet.