Prosjektet

Teater i Matematikk | TIM

I vår tid er kompetanse i matematikk og regneferdigheter ansett for å ha en avgjørende rolle for selvealisering både på et sosialt og personlig nivå. Det er også et prioritert område for samarbeid innen utdanning på EU-nivå (EACEA/Eurydice, 2011. Mathematics in Education in Europe: Common Challenges and National Policies. Bruxelles: EACEA P9 Eurydice). Vanligvis er matematikktimer kjennetegnet av bruk av læreboka og av at lærere dominerer samtalen ved å stille elevene spørsmål og evaluere elevenes svar. Dette mønstret gir en passiv holdning og virker skremmende på elevene. Pedagogisk forskning viser imidlertid at et samarbeidende pedagogisk miljø og aktiv deltakelse i klasserommet fra elevene side fremmer læring. Dette skjer spesielt når aktiviteter involverer elevene aktivt og dette fremmer også utvikling av deres livsferdigheter. Det åpner igjen for økt opplevelse av selvtillit både i forhold til den personlige sfæren og elevenes kompetanse (som vi også kan observere innen SHE – School for Health in Europe).

TIM – Teater i matematikk er et prosjekt innen Erasmus+ Strategiske Partnerskap for skole og utdanning, som har laget en ny metodologi – TIM metodologien – med tanke på undervisning i matematikk med bruk av teaterworkshop og drama. Det gir verktøy til å overvinne de hindringer lærere og lærende i EU står overfor når de underviser i og lærer matematikk.

Prosjektet gjennomføres av COREP – Social and Community Theatre Centre ved Universitetet i Torino (IT), Høgskulen på Vestlandet – HVL (NO), TUC – Kretas teknologiske Universitet (GR), ASTA Teaterkompani (PT) og DORS – Dokumentasjonssenter for helsefremmende arbeid i Piedmonte regionen (IT).

En Ny Metodikk

Prosjektet har utviklet TIM metodologien ved å fordype og kombinere to eksisterende tilnærminger: «Mathemart – Spill med matematikk i teaterverksted” og “Prosessdrama – Endring og bytte av roller, perspektiv og rollekategorier i matematikkundervisning”.

Mathemart er en ny tilnærming som består i å undervise i matematikk med bruk av metodologien til The Social and Community Centre (SCT) ved Universitetet i Torino. Mathemart bruker SCT til å involvere elevene i matematikk gjennom bruk av teaterleker og aktiviteter: det er en helhetlig tilnærming som inkluderer sinn og kropp, medfødt kreativitet og engasjement. Denne teatrale settingen gir en kreativ, leken og tillitsfull atmosfære som gjør det mulig for elevene å utforske fritt, uten en dømmende holdning til det de gjør, og å lære gjennom prøving og feiling.

Prosessdrama med bytte av roller, perspektiv og bruk av rollekategorier er en tilnærming i drama utviklet av Høgskulen i Bergen, HVL, og har til formål å endre et lærerdominert kommunikasjonsmønster ved å introdusere og utforske roller og rollekategorier (skeptikeren, nysgjerrigperen, den demokratisk leder og mekleren) for å skape mer elevaktiv læreprosesser, vektlegge evnen til å endre roller og perspektiv i en læreprosess med vekt på argumenter mer enn bare oppmerksomhet om svar.

TIM-metodologien er utviklet med tanke på de 4 samarbeidslandenes utdanningssystem for å få et fleksibelt og tilpasningsdyktig verktøy for den aktuelle nasjonale og regionale konteksten. Håndboken (manualen) beskriver muligheten for tilpasning til ulike kontekster og nivå av leseferdighet hos elever i aldersgruppen 8-14 år.

Prosjektets Resultat

Ved siden av Håndboka i TIM metodologien (Manualen) skaper prosjektet disse akademiske resultatene: E-læringsplattformen, Teaterforestillingen «Frykten for matematikk – et regnestykke», og vitenskapelige artikler. Gjennom tilgang til e-læringsplattformen kan brukere finne alle resultatene i prosjektet, dele og utveksle digitale læringsressurser som er relatert til metodologien. Teaterforestillingen tar opp temaet Frykten for matematikk, og er utviklet og spilt på 4 språk for elever i grunnskole og ungdomsskole i de fire landene (Italia, Portugal, Hellas og Norge). De 4 vitenskapelige artiklene analyserer TIM metodologien og resultat fra aktivitetene, undersøkelser og utforskninger i løpet av prosjektet.

Målgruppen

Hovedmålgruppen for prosjektet er lærere og elever. En internasjonal gruppe med 53 profesjonelle fra feltet Utdanning har fått en spesiell instruksjon i TIM for å bli TIM instruktører. Dette vil gjøre dem i stand til å arbeide i skolen i samarbeid med matematikklærere, gjennomføre metodologien i klasserom med elever. Dette samarbeidet gjør det mulig for lærere som deltar i prosjektet å tilegne seg teknikkene i TIM metodologien og bli en del av TIM nettverket, også som medskapere av materiale i TIM. Instruktører og lærere som samarbeider skaper da også nye leksjoner skreddersydd for egne grupper elever. Deretter beskriver de disse leksjonene og laster dem opp på e-læringsplattformen, som på denne måten samler leksjoner som har blitt og som blir gjennomført og testet ut i skolen. TIM instruktører vil fortsette med å spre TIM metodologien i de 4 landene. I denne prosessen med gjennomføring av TIM, har over 38 klasser og med ca. 800 elever deltatt, og forestillinger fortsetter på turné og vises for elever i Europa på 4 språk.

Andre sekundære og målgrupper på lang sikt, som institusjoner, eksisterende prosjekt og foreninger som arbeider med matematikkundervisning, har også vært involvert i prosjektet og blitt en del av TIM nettverket. Andre samarbeidsformer er også kommet i gang, som gjennomføring av TIM kursing i matematikkseksjoner ved universitet og høgskoler, og samarbeid med dramapedagogiske forskningsinstitusjoner og organisasjoner.

E-læringsplatform

E-læringsplattformen er det virtuelle stedet der alle fagpersoner og alle andre som er interessert i TIM kan møtes, utveksle synspunkt og ha tilgang til materiale ved bruke det som er lagret der. Dette er stedet der det er mulig å dele sine kunnskaper om TIM og om det å undervise i TIM ved hjelp av drama. Plattformen gjør det mulig å skape et nettverk av fagpersoner som bruker TIM, utveksler kunnskaper, og sprer metodologien og verktøyene i sine egne nettverk. Målet med plattformen er å komme fram til håndterlige forbedringer til bruk i klasserommet gjennom en eksemplarisk syklus av faglig uveksling og deling.