Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το έργο θα εγκαταστήσει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με εκπαιδευτικούς πόρους που θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές και ακπαιδευόμενους κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας ΤΙΜ στην πράξη. Οι πόροι αυτοί θα αναπτυχθούν περαιτέρω ώστε να δημοσιευτούν ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα σε διάφορα πλαίσια.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει το σχηματισμό κοινοτήτων πρακτικής (ΚΠ) γύρω από τη μεθοδολογία ΤΙΜ, παρέχοντας ένα σημείο αναφοράς για την εύρεση και την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων, βέλτιστων πρακτικών, ιδεών κ.λπ.