Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα και το αποθετήριο φιλοξενούν εκπαιδευτικούς πόρους που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς κατά την εφαρμογή της Μεθοδολογίας TIM με τους μαθητές. Οι πόροι αυτοί δημοσιεύονται ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη δημιουργία Κοινοτήτων Πρακτικής (Communities of Practice – CoPs) γύρω από τη μεθοδολογία TIM παρέχοντας ένα σημείο αναφοράς για την εύρεση και την κοινή χρήση εκπαιδευτικών πόρων, βέλτιστες πρακτικές, ιδέες, κ.λπ. Συγκεντρώνει, επίσης, δραστηριότητες TIM που δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που εφάρμοσαν τη μεθοδολογία TIM ώστε να διαμοιραστούν τα μαθήματα TIM που επινόησαν, προσαρμοσμένα σε ένα συγκεκριμένο θέμα των Μαθηματικών ή ένα ορισμένο μαθησιακό πλαίσιο στην τάξη.